Seminarium o duchowości

Posted By Zbigniew Pasek

Materiały i ogłoszenia dla seminarium dyplomowego w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii AGH

Wybrana literatura do kursu:
Z. Bauman: Ponowoczesne wzory osobowe, w: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994
P. Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005
I. Borowik, Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Kraków 1997
P.Berger, Święty baldachim, Kraków 1997
J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997
J.Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005
Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Nowe i dawne wzorce duchowości, red. M.Kudelska, Kraków 2001 (stąd szkice: J.A.Kłoczowskiego, Ł.Trzcińskiego, B.Dobroczyńskiego, M.P.Markowskiego)
B.Dobroczyński, Duchowość w kontekście Ruchu Nowej Ery, w: A. Brzezińska, K. Bondyra, J. Wycisk (red.), New Age – nowe oświecenie? B.Dobroczyński Poznań 1999, s. 33-43
T.Doktór, Innowacje religijne: ruchy, uczestnicy, reakcje społeczne, Olsztyn 2002
Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red.P.Socha, Kraków 2000 (stąd rozdział I Pt. Psychologia rozwoju duchowego, s.15-44.
U.Eco, Zen i Zachód, w: tegoż, Dzieło otwarte, Warszawa 1973
M. Eliade, Sacrum mit historia, Warszawa 1970
Z. Freud, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967
E.Fromm, Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa, Warszawa 1989
E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997
M.Gołaszewska, Poetyka duchowości, w: Oblicza nowej duchowości, red. M.Gołaszewska, Kraków 1995
K.Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.
K.Górski, Duchowość chrześcijańska, Wrocław 1978.
H.Grzymała-Moszczyńska, Religia a kultura. Wybrane zagadnienia psychologii religii, Kraków 2004 (tu rozdział pt. Najnowsze badania nad duchowością)
Fenomen duchowości, red. A.Grzegorczyk, J.Sójka, R.Koschany, Poznań 2006 (stąd przede wszystkim pierwsze trzy szkice, oraz tekst M.Loby)
W. Harman, Zjawiska paranormalne a społeczeństwo, w: „Literatura na świecie” 1983, nr 4.
S.Home, Gwałt na kulturze. Utopia, awangarda, kontrkultura, Warszawa 1993
A.Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975
A. Jawłowska, Nowa duchowość. Od kontrkultury do New Age, w: Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 51-70
W. Kandinsky, O duchowości w sztuce, Łódź 1996
Kultura a religia, Warszawa 1977
Th. Luckmann Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie, Kraków 1996
N. Luhmann, Funkcja religii, przeł. D. Motak, Kraków 1998
J.Mariański, Pozakościelne formy religijności, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, pod red. Z.Sareły, Poznań 1995, s.60-79.
J.Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992.
D. Motak, Nowoczesność i fundamentalizm, Kraków 2002
E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002
Ponowoczesne losy religii, w: O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium prof. Z. Baumana w IK, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1997
Theodore Roszak, Wspólnota przyszłości, w: Literatura na świecie 1982, nr 3-4.
Religijność i duchowość - dawne i nowe formy, red. M.Libiszowska-Żółtkowska i S.Grotowska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010
Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, Warszawa 1996
P.Socha, Wybrane psychologiczne teorie duchowości, w: NOMOS. Kwartalnik Religioznawczy 2003, nr 43/44, s.19-39
J. Wach, Socjologia religii, Warszawa 1956
R. Weber, Poszukiwanie Jedności, Warszawa 1990.
A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1997
D.M.Wulff, Psychologia religii klasyczna i współczesna, Warszawa 1999, rozdział pt. Duchowość – współczesna alternatywa, s. 22-23
Anna Wyka, Alternatywny styl życia jako światopogląd realizowany, w: Style życia i uczestnictwo w kulturze, red. W.Pielasińska, Warszawa 1989.
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A.Mancwel, Warszawa 1995; stąd część XIII Pt. Alternatywy
Antropologia słowa. . Zagadnienia i wybór tekstów, red. G.Godlewski, Warszawa 2003

Myślenie naukowe:

G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, przeł. D. Leszczyński, Gdańsk 2002
I. G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty (Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii), przeł. M. Krośniak, Kraków 1984
P. Boyer, I człowiek stworzył bogów, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 2005
A. Bronk, Nauka wobec religii, Lublin 1995;
K. Ferguson, Ogień w równaniach, Nauka religia i poszukiwania Boga, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2001
R. P. Feynman, Sens tego wszystkiego. Rozważania o życiu, religii polityce i nauce, przeł. S. Bajtlik, Warszawa 1999;
Olaf Jäkel, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu, przeł. M. Banś, B. Drąg, Kraków 2003, 271-305. (Historia konceptualizacji nauki)
I.Prigogine, Kres pewności, przeł. I. Nowoszewska, Warszawa 2000
A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004

Jak pisać pracę?
W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Krakow 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997

BIBLIOGRAFIA do SEMINARIUM “Właściwości języka religijnego”

Rok 2006/7 !!

Austin, J.L., Mówienie i poznawanie, przeł. B.Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

Austin, J.L., Performatywy i konstatacje, w: M.Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974, s. 235-244.

Bajerowa, I., Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności, w: „Łódzkie Studia Teologiczne” 1994, 3 s. 11-17.

Barbour, I.G., Mity Modele Paradygmaty, przeł. M.Krośniak, Kraków 1984.

Buchowski, M., Magia, Poznań 1986.

Burszta, W., Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury, w: Języka a kultura, t.4, red. J.Bartmiński i R.Grzegorczykowa, Wrocław 1991.

Chudzik, A., Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym, Kraków 2002.

Chwedeńczuk, B., Przekonania religijne, Warszawa 2000.

Dupré, L., Inny wymiar. Filozofia religii, przeł. S.Lewandowska, Kraków 1991.

Durand, G., Wyobraźnia symboliczna, przeł. C.Rowiński, Warszawa 1986.

Frye, N., Wielki kod, Biblia i literatura, przeł. A.Fulińska, Bydgoszcz 1998.

Gadamer, H.G., Semantyka i hermeneutyka, w: „Teksty” 1977, nr 4, s.175-184.

Grzegorczykowa, R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, t.4, red. J.Bartmiński R.Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 11-28.

Język a chrześcijaństwo, red. I.Bajerowa, M.Karpluk, Z.Leszczyński, Lublin 1993.

Kiliszek, M., Lingwistyczna filozofia religii, Lublin 1983.

Kmita, J., Mowa magiczna – język – literatura, w: „Odra” 1984, nr 12.

Kmita, J., Myślenie „mitologiczne” w świetle strukturalistycznej opozycji metonimii i metafory, w: Symbol i poznanie, red. T .Kostryko, Warszawa 1987, s.139-156.

Kmita, J., Symbolizowanie jako relacja aksjologiczna oraz jako relacja semantyczna, w: Symbol i poznanie, red. T .Kostryko, Warszawa 1987, s.188-204.

Kołakowski, L., O wypowiadaniu niewypowiedzianego: język i sacrum, w: Język a kultura, t.4, red. J.Bartmiński, R.Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s.53-63.

Lakoff, G., Johnson, M., Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

Levin, S.R., Jakim aktem mowy jest utwór poetycki? przeł. S.Kumor, w: „Przegląd Humanistyczny” 1978, z.1, s. 111-124.
Lord, A.B., O formule, w: „Literatura Ludowa”, 1975, nr 4/5, s.62-75.

Makuchowska, M., O statusie języka religijnego, w: Systematyzacja pojęć w stylistyce, Opole 1992, s.167-170.

Ong, J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J.Japola, Lublin 1992.

Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, red. E.Przybył, Kraków 2001.

Peterson, M., Czy można sensownie mówić o Bogu, przeł. M.Klimowicz, w: „Znak” 1995, nr 12, s. 33-51.

Pisarkowa, K., Zaklęcie magiczne a korespondencja tekstu z faktem, w: Tekst. Analizy i interpretacje, red. J.Bartmiński, B.Boniecka, Lublin 1998.

Ricoeur, P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P.Graff i K.Rosner, Warszawa 1989.

Ricoeur, P., Metafora i symbol, przeł. K.Rosner, w: „Literatura na świecie” 1988, nr 8-9, s.233-254.

Sawicki, S., Sacrum w literaturze, w: Sacrum w literaturze, pod red. J.Gotfryda, W.Jasińskiej-Wojtkowskiej, S.Sawickiego, Lublin 1983, s. 13-26.

Searle, J.R., Czym jest akt mowy? w: „Pamiętnik Literacki”, 1980, z.2, s.241-248.

Searle, J.R., Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Warszawa 1987.

Symbole i symbolika, oprac. M.Głowiński, Warszawa 1990.

Walczak, B., Magia językowa dawniej i dziś, w: Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H.Zgółkowa, Poznań 1988.

Wierusz-Kowalski, J., Język a kult, Warszawa 1973.

Wierzbicka, A., Akty mowy, w: Semiotyka i struktura tekstu, red. M.R.Mayenowa, Wrocław 1973, s. 201-219.

Winch, P., Znaczenie języka religijnego, przeł. D.Lachowska, w: tenże, Etyka a działanie, Warszawa 1990, s. 130-164.

maja 11th, 2008

No Comments! Be The First!

Leave a Reply