Publikacje

Książki:

 1. Ruch zielonoświątkowy. Próba monografii, Nomos, Kraków 1992, ss.240.
 2. Związek Stanowczych Chrześcijan. Studium historii idei religijnych, Kraków 1993, ss.191.
 3. Wyznania wiary protestantyzmu, wybór tekstów, skrypt UJ, Kraków 1995, ss.164
  (wybór, opracowanie, wstępy – drugie, nieco poszerzone wydanie ukazało się w 1999)
 4. Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowości chrześcijańskiej, Media Press, Kraków 1999, ss.216.
 5. Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 6. Kościoły i wspólnoty religijne Wisły (współautorstwo R.Czyż), Monografia Wisły, t. III, Wisła 2008
 7. Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, ss. 278.
 8. Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, (współautorstwo K.Skowronek), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, ss.219
 9. Kultura religijna protestantyzmu, LIBRON, Kraków 2014,
 10. Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021, GUS, Warszawa 2022, współautorzy: Paweł Ciecieląg, Arkadiusz Góralczyk, Grzegorz Gudaszewski, dostępna na: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-2019-2021,5,3.html

Redaktor prac zbiorowych:

 1. Bogowie, demony, herosi. Leksykon, ZNAK Kraków 1996 (dodruk: Kraków 1997), ss. 452, ponad 1300 haseł.
 2. Miejsca Święte. Leksykon, ZNAK, Kraków 1997 (dodruk – poprawiony 1998), ss. 284, 354 hasła.
 3. Nowe zjawiska religijne, „NOMOS”, nr 30/31 z 2000 roku (wspólnie z H.Hoffmanem).
 4. Doskonałość – zbawienie – rodzina. Studia o protestantyzmie, WiR PARTNER, Kraków 2005.
 5. Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Libron, Kraków 2005.
 6. Transformacje alternatywnej duchowości w Polsce, wspólnie z Sz.Beźnicem „NOMOS. Kwartalnik religioznawczy”, nr 49/50 z 2007.
 7. Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. wspólnie z K. Leszczyńską, Kraków 2008, ss. 219.
 8. “Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”, vol.4, ed. K. Leszczyńska, Z.Pasek, London 2008, ss. 118 (guest editors)
 9. Protestancka kultura słowa, Nomos, Kraków 2009
 10. Słownik religii, red. Z.Pasek i E.Przybył-Sadowska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010, ss.496.
 11. Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, red. B.Bednarczyk, Z.Pasek, P.Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, ss. 334.
 12. Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013, ss. 226
 13. Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014
 14. Kolana zginaj tylko przed Panem. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu, red. Z.Pasek, Libron, Kraków 2017
 15. Semiotyka popkultury, red. A.Głębocka, W.Zaczek, Z.Pasek, Aureus, Kraków 2020.

Fragmenty książek:

 1. Śląscy zielonoświątkowcy w Bieszczadach, czyli o migracji religijnej w Polsce, w: Religia a życie codzienne, red. I.Borowik, Kraków 1991, s.121-128.
 2. Polityka władz komunistycznych w Polsce wobec wyznań ewangelicznych w latach 1945-1956, w: Polityka narodowościowa państw Europy środkowo-wschodniej, red. J.Pietraś A.Tarnowski, Lublin 1993, s. 161-172.
 3. Próba klasyfikacji zarejestrowanych Kościołów i związków religijnych w Polsce (wraz z wykazem ułożonym według tradycji religijnych – stan na 31 XII 1993), w: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła. Materiały z sesji misyjno- pastoralnej. Pieniężno 26-28 XI 1993, Pieniężno 1994, s.244-251.
 4. Hasła z zakresu chrześcijaństwa w leksykonie Bogowie, demony, herosi, ZNAK Kraków 1996 (Antychryst, Chrystus, Bóg Ojciec, Jezus, Duch Święty, Lucyfer, Maria, Szatan Trójca św. i in.).
 5. Treści religijne w pieśniach ewangelicznego protestantyzmu, w: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej konferencji Łódź 14-17 V 1996, red. J.Okoń przy współpr. M.Kwiek M.Wichowej, Łódź 1996, s.50-61.
 6. Reformacja w Polsce za ostatnich Jagiellonów, w: Społeczność protestancka w ziemi lipskiej (czasy – ludzie – wydarzenia), pod red. Z.Jakubowskiego, Częstochowa 1996, s. 21-46.
 7. Neopietyzm i wolne Kościoły na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, w: Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności, red. Peter Chmiel i Jan Drabina, Ratingen 2000, s.155-172.
 8. Recepcja nowych idei ewangelicznych w Polsce, „Studia Religiologica” 1997, z.30, s. 101-112.
 9. Ekumenizm w perspektywie prawosławia, „Życie Duchowe” 1997, nr 10(4), s.79-98.
 10. Hasła z zakresu chrześcijaństwa do leksykonu: Miejsca święte, red. Z.Pasek, ZNAK, Kraków 1997 (Asyż, Athos, Gargano, Guadelupe, Hajfa, Karmel, La Verna, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Loreto, Montserrat, Nazaret, Rzym, Salt Lake City, Santiago de Compostella, Saragossa, Siena).
 11. Trudności metodologiczne w definiowaniu pojęcia sekty, w: Chrześcijaństwo wobec sekt. Materiały pokonferencyjne, Opole 1999, s.
 12. Hasła z zakresu protestantyzmu i mariawityzmu do leksykonu Miejsca święte Rzeczpospolitej, red. A.Jackowski, ZNAK, Kraków 1999 (Wilno, Pińczów, Raków, Gdańsk, Jawor, Świdnica, Płock).
 13. Problemy patologii w sektach i nowych ruchach religijnych, w: Zjawiska patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. Sposoby zapobiegania, red. M.Dymek, Radom 1999, s.100-120.
 14. Sytuacja wyznaniowa współczesnej Wisły (komunikat), w: Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności, red. Peter Chmiel i Jan Drabina, Ratingen 2000, s. 321-332.
 15. Nietolerancja religijna jako skutek społecznych działań przeciw sektom, w: Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP, red. S.Pamuła i A.Margasiński, Częstochowa 2001, s.67-76.
 16. Wspólnie z H.Hoffmanem, Konfessionalnaja situacija w Polsze, w: Wzaimootnoszenia religioznych konfesji w mnogonacionalnom regionie, red. H.Hoffmann J.Babinow, Sewastopol 2001, s. 148-154.
 17. Mniejszości religijne, w: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, pod red. W.Kuczyńskiego, Warszawa 2001, s.838-841.
 18. Hasła do Encyklopedii PWN Religia, pod red. B.Milerski i T.Gadacz: ewangeliczne chrześcijaństwo, cuius regio eius religio, John Nelson Darby, darbyzm, August Hermann Francke, Theodor Fliedner, Paul Gerhardt, glossolalia, Oneida. Najobszerniejsze hasło Protestantyzm w: t.8, Warszawa 2003, s.275-279.
 19. Protestantism in Poland 1989-2000, with particular reference to new Evangelical Communities, w: Religions, Churches and the scientific studies of religion: Poland and Ukraine, ed. by I.Borowik, Kraków 2003, s. 89-105.
 20. Protestantyzm, hasło zaadoptowane, w: Britannica, edycja polska, t.34, Poznań 2003, s.450-465.
 21. Nowe ruchy religijne a sekty. Terminologiczne rozważania religioznawcy, w: Nowy ruch religijny czy sekta? Materiały z konferencji w Krakowie z dnia 29 III 2003, Warszawa 2004, s.9-19.
 22. Różnicowanie się środowisk ewangelikalnych w Polsce w latach 1989 – 2003, w: Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, red. T.J.Zieliński, Warszawa-Katowice 2004, s.13-49.
 23. Z badań religijności mieszkańców Wisły, w: X Forum Inteligencji Ewangelickiej Wisła Jawornik 2004, s. 52-64.
 24. Skuteczność metaforyki energetycznej w duchowości New Age, w: Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R.Garpiel i K.Leszczyńska, Kraków 2004, s.131-142.
 25. Państwo i samorządy wobec nowych ruchów religijnych w Polsce 1989-2004, w: Walka tolerancja dialog współpraca. Wobec sekt i nowych ruchów religijnych w Polsce, red. M.Durnowska, Warszawa 2005, s.71-95.
 26. Ugrupowania religijnego pogranicza, w: Sekty jako wyzwanie społeczne i duszpasterskie, red. W.Nowak i S.Ropiak, Olsztyn 2005, s.79-88.
 27. Protestantyzm i czas, w: Tajemnica czasu i religie, red. I.Trzcińska, Kraków 2005, s. 161-173.
 28. Relacje czasowe w ewangelikalnych pieśniach, w: Język religijny dawniej i dziś, t.II, red. S.Mikołajczyk i T.Węcławski, Poznań 2005, s.490-503
 29. Bracia Norwescy w Polsce, w: Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawia a Europa Środkową, red. J.Harasimowicz, P.Oszczanowski, M.Wisłocki, t.II, Wrocław 2006, s. 623-626
 30. Ordynacja kobiet w protestantyzmie, w: Kobiety i religie, red. A.Kościańska i K.Leszczyńska, Kraków 2006, s. 263-275.
 31. Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej na ziemiach polskich (wraz z W.Włochem), w: Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901-2001, red. V.Synan, Kraków – Szczecin 2006, s.487-511.
 32. State and Local Government Policies towards New Religious Movements in Poland, 1989-2004, w: Religions Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, ed.I.Borowik, Kraków 2006, s.181-191.
 33. Religia a kształtowanie się świadomości narodowej ewangelików w Wiśle, w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. I.Borowik K.Leszczyńska, Kraków 2007, s. 271-279.
 34. Chrześcijańskie podręczniki religijnej dojrzałości, w: Idee i Myśliciele, 2007, nr 9, s.
 35. Modlitwa katolicka – modlitwa protestancka. Próba porównania, w: Modlitwa. W językach i tekstach artystycznych, red. A.Różyło, Sandomierz 2007, s.229-240
 36. Kulturoznawstwo a religioznawstwo. W poszukiwaniu metody, w: Tożsamość kulturoznawstwa, red. A.Pankowicz, J.Rokicki, P.Plichta, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s.109-117.
 37. Nowa duchowość w badaniach społecznych, artykuł wspólny z K.Leszczyńską, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. K. Leszczyńska Z.Pasek, Kraków 2008, s. 9-20.
 38. Od religijności ku duchowości. Przyczynek do przemian w kulturze współczesnej, w: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu, red. I.Fiut, seria Idee i Myśliciele, tom X, Kraków 2008, s.13-25
 39. Autorytet w nowej duchowości, w: Mit autorytetu – autorytet mitu red. J.Sieradzan, Białystok 2009, s. 153-165.
 40. Religioznawstwo o Bogu, wspólnie z A.Szyjewskim, w: Przewodnik po filozofii Boga i religii, red. T. Gadacz, J. Salamon, WAM, Kraków 2010
 41. O przydatności pojęcia duchowość do badań nad współczesną kulturą, w: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M.Libiszowska-Żółtkowska i S.Grotowska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 56-65
 42. Terminologia nauk ścisłych w tekstach wyznaniowych Nowych Ruchów Religijnych, w: Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s.309-319
 43. Protestancka kultura słowa na Śląsku Cieszyńskim, w: Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, red. R.Czyż i D.Szczypka, Wydawnictwo Luteranin, Wisła 2009, s.4-12.
 44. Społeczne konstruowanie nowej duchowości a kultura popularna, współautorka – K.Skowronek, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. Daria Hejwosz Witold Jakubowski, red. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, s.361-378.
 45. O religijnych odmianach konfliktów kulturowych we współczesnej Polsce, w: Granice kultury, red. A.Gwóźdź, ŚLĄSK Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010, s.397-413.
 46. Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, współautorka – K.Skowronek, w: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M.Filiciak i B.Giza, Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 43-61.
 47. Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej, współautorstwo z K.Skowronek, w: Prace Kulturoznawcze XII, nr 3345, Wrocław 2011, Kultura jako cultura, red. K.Łukasiewicz i I.Topp, s. 69-83.
 48. Rola mediów w kreowaniu konfliktów społecznych. Trzy przypadki obrazy uczuć religijnych (współautor Katarzyna Skowronek), w: Igor Borkowski, Bartosz Jastrzębski, Dominik Lewiński (red.), MEDIA A RELIGIA, Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2011, s. 93-113
 49. O chrześcijańskich interpretacjach życiowych nieszczęść i katastrof. Na przykładzie protestantyzmu, w: Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K.Konarska i P.Kowalski, Colloquia Anthropologica et Communicativa, vol. 5, Wrocław 2012, s.77-92.
 50. „Atrakcyjność” języka nowych ruchów religijnych z perspektywy językoznawczo-kulturoznawczej, wspólnie z K.Skowronek, w: Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, Warszawa 2012, Narodowe Centrum Kultury, s. 94-111.
 51. Czy istnieje duchowość bez sacrum. Kilka słów o duchowości niereligijnej (współautor K.Skowronek), w: Pozareligijne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Kraków 2013, s. 7-16
 52. Sekularyzacja praktyki świadomego snu we współczesnej kulturze, w: Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi, Warszawa-Wrocław 2014, s. 216-232.
 53. Kultura jako zbawienie – wobec totalitaryzmów i nie tylko…, w: Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014, s.27-44.
 54. Przewodniki po życiu, w: Przewodniki w kulturze, red. K.Łukasiewicz i I.Topp, Wrocław 2015, seria: Prace Kulturoznawcze XVII, s. 197-208.
 55. Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88.
 56. Akademia Świadomego Życia. Nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości, artykuł współautorski z K.Skowronek, w: K.Skowronek, Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków 2016, s.101 -123.
 57. Poniemieckie „skarby” w Wałbrzychu. Poszukiwanie depozytów jako element legendy miejskiej i lokalnej tożsamości mieszkańców (wspólnie z A.Rejowską), w: Miejsce po. Miejsce bez, Kraków 2015, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s.103-114.
 58. Traktat teologiczny Czesława Miłosza – między ezoteryką a chrześcijaństwem, w: Studia ezoteryczne. Wątki polskie, red. I.Trzcińska, A.Świerzowska, K.M.Hess, WUJ, Kraków 2015, s. 101-118.
 59. Między festiwalem a historyczną pasją – poszukiwacze skarbów w Wałbrzychu, (wspólnie z A.Rejowską) w: Wałbrzych miasto poszukiwaczy, red. A.Filimowska i N.Krygowska, Kraków 2016, s. 21-44.
 60. Wałbrzych jako miejsce po traumie społecznej, w: Wałbrzych miasto poszukiwaczy, red. A.Filimowska i N.Krygowska, Kraków 2016, s. 5-12.
 61. Religious Minorities in Contemporary Poland, w: Religion, Politics and Values in Poland. Continuity nad Change Since 1989, ed. S.Ramet I.Borowik, 2017, Palgrave Studies in Religion, Politics and Policy. s. 161-182.
 62. „Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w przemiany kultury religijnej na Zachodzie, w: “Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu, pod red. Z.Pasek, Kraków 2017, s. 7-22.
 63. Wyznania protestanckie w Polsce współczesnej. Wraz z wykazem w układzie działowym, w: 500 lat reformacji w Polsce, GUS, red. P.Ciecieląg, E.Jóźwiak, A.Godfrejów-Tarnogórska, Warszawa 2017, s. 201- 210.
 64. Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny Zachodu, w: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2017/2018, Warszawa 2017, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, s. 123-130
 65. Polscy hipisi i ezoteryka. Na podstawie wspomnień Wojciecha „Tarzana” Michalewskiego, w: Wyobraźnia w kulturze : duchowość, sztuka, literatura, red. Izabela Trzcińska, Agata Świerzowska, Wydawnictwo Libron, Kraków 2017, s. 155-174.
 66. Między samorealizacją a ideałem self-made mana, czyli protestancki etos pracy a nowa duchowość, w: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, red. nauk. Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński, Warszawa 2018,: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 231–246.
 67. Imię boga. Praktyki magiczno-performatywne w: Onomastyka- neohumanistyka – nauki społeczne, red. U.Bijak, H.Górny i M. Magda-Czekaj, Kraków 2018, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 413-423.
 68. Sakramenty jako performatywne akty mowy : propozycja teoretyczna do badań nad magicznością tekstów religijnych, w: Język w liturgii, red. Beata Drabik i Wiesław Przyczyny, Tarnów 2018, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s.85-101.
 69. Political Stress Index of Poland, współautor Tomasz Stachowiak; arXiv:2405.01163 [physics.soc-ph] 2.05.2024 https://arxiv.org/pdf/2405.01163
  Artykuły w czasopismach:
 70. Chrześcijaństwo entuzjastyczne, „Rocznik Teologiczny” ChAT 1985, z.2, s.179-197.
 71. Krakowska wspólnota modlitewna „Nowe Życie” jako przejaw odnowy charyzmatycznej Kościoła, „Studia Religiologica” 1986, z.15, s.77- 88.
 72. Stanowczy Chrześcijanie. Zarys historii i przegląd problematyki badawczej, „Studia Religiologica” 1988, z.19, s.69-81.
 73. Katolicki Ruch Odnowy w Duchu Świętym. Działalność i znaczenie na przykładzie sytuacji w Polsce, „Chrześcijanin w Świecie” 1989, nr 186(3), s.31-46.
 74. Geneza mariawityzmu i przyczyny jego podziału, „Studia Religiologica” 1991, z.24, s.41-61.
 75. Protestancki etos pracy a chrześcijańska doskonałość, „ZNAK” 1992 lipiec (nr 446), s.82-89. W tym numerze także: Wybrane daty z historii protestantyzmu, s.110-112; Drzewo genealogiczne protestantyzmu (wkładka), wraz z komentarzem – s.113-114.
 76. Żydzi i chrześcijanie na krakowskim Kazimierzu. Wzajemne stosunki w wiekach XVI-XVIII, „Studia Religiologica” 1994, z.27, s. 49-73.
 77. Konflikty chrześcijańsko-żydowskie na Kazimierzu w wiekach XVI-XVIII, referat z międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie (XII 1993), w: „Nomos. Kwartalnik religioznawczy” 1994, nr 7/8, s. 51-55.
 78. Pewność zbawienia w protestantyzmie, „Studia Religiologica” 1995, z.28, s.131-143
 79. Inkulturacja – nowa postać odwiecznego procesu, „ZNAK” 1994, nr 472, wrzesień, s.12-20.
 80. Charakterystyka Kościołów i związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce w latach 1988-95, „Nomos. Kwartalnik religioznawczy”, 1995, nr 11, s. 5-18.
 81. Chrześcijańska doskonałość w neopietyzmie wschodnich Niemiec i Polski 1888-1939, „Przegląd Religioznawczy” 1995, nr 1/175, s.132-146.
 82. Kult imienia Jezus w ewangelicznym protestantyzmie, „Przegląd Religioznawczy” 1996, nr 3, s.109-116.
 83. Prawosławne centra pielgrzymkowe południowych Bałkanów. Komunikat z obozu naukowego studentów religioznawstwa, „Studia Religiologica” 1996, z 29, s.165-176.
 84. Kult krwi Jezusa w protestantyzmie, „Studia Religiologica” 1997, z.30, s. 9-23.
 85. Wykaz zarejestrowanych w Polsce związków religijnych ułożony wg tradycji religijnych. (wraz z komentarzem), w: „Nomos. Kwartalnik religioznawczy”, 1998, nr 22/23, s.107-116
 86. Problem definicji religii a nowe ruchy religijne. Uwagi na podstawie sytuacji współczesnej Polski, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, nr 30/31, 2000, s. 27-38.
 87. Kancjonały polskich wspólnot ewangelikalnych, „Studia Religiologica” z.34, 2001, s.79-96.
 88. Badania nad nowymi ruchami religijnymi z perspektywy Pracowni Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej Instytutu Religioznawstwa UJ (komunikat), w: „NOMOS Kwartalnik Religioznawczy”, nr 39/40, 2002, s.145-152.
 89. Neopogaństwo w Polsce a duchowość New Age, w: „Państwo i Społeczeństwo”, 2008, nr 4, s. 203-211.
 90. Co onomasta ma z religioznawcą? Ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw i związków wyznaniowych w Polsce), współautorstwo z K.Skowronek, w: „Onomastica” XLIII/XLIV, 2009, s.11-34.
 91. Współczesne orzecznictwo niemieckie wobec mniejszości muzułmańskiej, współautorstwo z M.Madejem, w: „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012 (4), s. 67-86
 92. Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy, „Studia Humanistyczne” 2012 (1), s. 7-18.
 93. Jakie zbawienie daje Cracovia?, „Konteksty” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114.
 94. Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji, współautor: M.Madej, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2012, t.15, s. 185-216.
 95. Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości w: „PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT/Problemy Ekorozwoju” 2012, nr 2 współautorstwo z Agnieszką Dyczewską, s.67-76.
 96. Mnemotopika polskiego protestantyzmu, w: „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, vol 1 (11), s.94-111.
 97. Procedury soteriologiczne w polskim neopogaństwie, w: „Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 1, s. 47-69.
 98. Szacunek, cześć, kult. Biblia i protestanci, w: „Studia Religiologica” 2013, nr 4, tom 47, s.317-326
 99. Kondycja ewangelikalizmu polskiego w ćwierćwiecze wolnej Polski 1989-2014, w: “Studia Theologica Pentecostalia” 2015, t.3, s. 117-138.
 100. “Sakramenty” New Age – miejsca mocy w Polsce : funkcje kulturowe wawelskiego czakramu i kamiennych kręgów w Węsiorach, współautorka – Natalia Ratushna w: „Przegląd Religioznawczy”, 2016 nr 2, s. 208–220
 101. Świadectwa wiary członków Kościoła Zielonoświątkowego jako forma perswazji religijnej, współautor – Bogusław Sorbjan, w: “Rocznik Teologiczny ChAT” 2017, nr 1, s. 173-196.
 102. Dyskurs ulgi czy żalu. Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalń, współautorka Agata Rejowska-Pasek, w: „Politeja” nr 2(47) 2017; Oblicza postpamięci 2, s. 171-185.
 103. Kultura funeralna protestantyzmu : o pocieszeniu, jakie przynoszą protestanckie pieśni o śmierci, w: „Konteksty” 2018, R. 72 nr 3, s. 91–96.
 104. Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnej Polsce: wykaz wraz z komentarzem, w: „Przegląd Religioznawczy” 2020, nr 2 (276), s. 199-221.
 105. Świadectwa ewangelikalne i katolickie w perspektywie korpusowej analizy dyskursu, współautor Albert Leśniak, w: „Socjolingwistyka” XXXiV 2020 , s. 57-76.
 106. Gdzie jest „niebo”. (Re)definicje sacrum a nowa duchowość, współautorka A.Dyczewska, w: „Przegląd Religioznawczy” 2021, nr 2(281), s. 41-54.
 107. Czy Miesięcznice Smoleńskie były uroczystościami religijnymi? Prawo a polska kultura religijna, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2021, t. 24, s.67-85. dostępny na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/12703/12045
 108. Romantyzm, ezoteryzm, chrześcijaństwo. Ideowe inspiracje Zbioru Pieśni wydawnictwa Hejnał, w: „Przegląd Religioznawczy” 2022, nr 4, s. 63-77. dostępny na: https://journal.ptr.edu.pl/index.php/ptr/article/view/386/344
 109. Obraz protestantyzmu w prozie Jerzego Pilcha, w: „Świat i Słowo” 2023, t. 40, nr 1, s. 91–103.

Hasła w słownikach i encyklopediach:

 1. Nowe ruchy religijne w: Encyklopedia katolicka, t. XIV, Towarzystwo Naukowe KUL, red. E.Giglewicz, Lublin 2010.
 2. Protestantyzm, metodyzm, reformowane Kościoły, anabaptyzm, mennonici, baptyzm, unitarianizm, bracia polscy, kwakrzy, metodyzm, bracia plymuccy, Chrystusowe Kościoły, adwentyzm, zielonoświątkowy ruch, badacki ruch, Świadkowie Jehowy, New Age, UFO-kulty, Zjednoczeniowy Kościół, W: Słownik religii red. Zbigniew Pasek, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kraków 2010; Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, s. 376-406 (z przerwami) i 451-452
 3. Hasła w Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation, ed. Mark Lamport Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2017, MD, United States (John Łaski. pp. 409-411. (Batch 5); Polish Brethren. pp. 611-614. (Batch 6); Sandomierz Agreement, pp. 674-675. (Batch 6).
 4. Hasło „Nowe ruchy religijne” w: Encyklopedii Krakowa, Kraków 2023, t.2, s.39.

Recenzje:

 1. Wokół dyskusji o pramonoteizmie, recenzja z książki ks.Henryka Zimonia, Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej, Katowice 1989, w: „ZNAK” 1991, maj (nr 432), s. 128-131.
 2. Dział omówień literatury z dziedziny religioznawstwa w kwartalniku „Nomos” pt.Od księgarni do księgarni,
  nr 1, 1992, s. 173-175;
  nr 2, 1992, s.102-106;
  nr 3/4, 1993, s.238-241;
  nr 5/6, 1994, s.156-159;
  nr 9, 1995, s.127-131.
 3. Recenzja Atlasu Wyznań w Polsce, J.Kozłowskiego, J.Langnera, T.Zagajewskiego, Kraków 1989, w: „Studia Religiologica” 1992, z.25, s. 135-137.
 4. Encyklopedia papieży, recenzja książki Rudolfa Fischera- Wollperta, Leksykon papieży, Kraków 1990, w: „ZNAK” 1992, czerwiec (nr 445), s. 128-131.
 5. Sekty postępowe i heretyckie recenzja (wspólna z A.Szyjewskim) Zarysu encyklopedycznego religii, pod red. Z.Drozdowicza, Poznań 1992, w: „Tygodnik Powszechny” 7 III 1993, s.11.
 6. Luter – tragiczny wędrowiec – recenzja książki Richarda Friedenthala, Marcin Luter, Warszawa 1991, w: „ZNAK” 1993, kwiecień (nr 455), s.190-194.
 7. Pieśni o śmierci a religijność, recenzja książki Aliny Nowickiej-Jeżowej, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku, Lublin 1992 KUL, w: „ZNAK” 1994, kwiecień (nr 466), s.129-131.
 8. Najbardziej katolicki kontynent, recenzja książki: 500 lat ewangelizacji Ameryki Łacińskiej, Pieniężno 1993, w: „Tygodnik Powszechny” 24 VII 1994, s. 11.
 9. Krew – ten szczególny sok, recenzja z książki J.P.Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, Kraków 1994, w: „ZNAK” 1995, luty (nr 477), s.125-129.
 10. Tropienie oblicza Boga, recenzja z książki M.Lurkera, Przesłanie symboli, przyjęte do druku w: „ZNAK” 1995, grudzień, (nr 487), s.211-214.
 11. Zagadka Marcina Lutra, recenzja z książek: R.Baintona, Tak oto stoję, Katowice 1995 i M.Uglorza, Marcin Luter, Bielsko Biała 1995, w: „Tygodnik Powszechny” 19 I 1997, s.11.
 12. Młodsza siostra teologii, recenzja książki F.Koeniga, H.Waldenfeldsa, Leksykon religii. Zjawiska-dzieje-idee, Warszawa 1997, w: „Tygodnik Powszechny” 14 IX 1997, s.11.
 13. Jan Kalwin, prorok – gramatyk – konserwatysta, recenzja z książki B.Cottreta, Jan Kalwin, Warszawa 2000, w: „Słowo i Myśl” nr 60-61 (11-12) 2002, s.8-9.
 14. Pokój między rozróżnionymi w wierze, recenzja książki J.Kłoczowskiego, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, w: „Rzeczpospolita” 2005, nr 6 (6995) 8-9 stycznia 2005, s. A 10-11.
 15. New Age in Poland: The local dimension of the global phenomenon, recenzja z pracy D.Hall, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, wspólnie z K.Leszczyńską, w: “Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”, vol.4, ed. K. Leszczyńska, Z.Pasek, London 2008, s.83-87.
 16. J.Szymeczek, Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950, Cieszyn 2008, w: Studia Historyczne, R.LIII, 2010, z.1 (209), s.119-121.
 17. T.J.Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, ChAT, Warszawa 2013, w: „Rocznik Teologiczny” ChAT, LV z. 1-2/2013, s. 307-311.
 18. N.Modnicka, Małe światy polskiego ewangelikalizmu, w: „Rocznik Teologiczny” ChAT, XVI, z.1/2014, s.227-233.
 19. Ewangelicy reformowani doby staropolskiej wobec Europy. Recenzja książki: Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej: dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku, red. Dariusz Chemperek, Warszawa 2015, w: Ruch Literacki 2017 R. 58 z. 1, s. 98–101.
 20. O dziejach spowiedzi i jej możliwych interpretacjach, recenzja książki Pawła Matwiejczuka, Spowiedź: jej historia w świetle Ksiąg wyznaniowych Kościoła Luterańskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 2017,